วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

..... สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บบล็อกนี้ บล็อกนี้ทำขึ้นมาประกอบการเรียนวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2555 ซึ่งจัดทำขึ้นโดย นาย อนุสรณ์  ต่วนเครือ 544144012 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนื้อหาในเว็บบล็อกนี้สามารถเป็นแนวทางในการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชานี้ได้อีกด้วย .....

..... คำอธิบายรายวิชา .....
       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้ นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ  การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบสร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดขอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

..... วัตถุประสงค์ .....
       เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
 1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้
 2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้
 4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้
 5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
 6.อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
 7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
 8.ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
 9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
 10.เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่าง น้อย 1 รายวิชา
 11.สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
 12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง

..... รูปแบบการเรียนการสอน .....
       เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)


..... เนื้อหาบทเรียน .....
หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 10 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาหรือการเรียนการสอน